Có 1 kết quả:

lương gia

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà thanh bạch trong sạch. Hoa Tiên có câu: » Lương gia vào các bấy lâu, sáng soi gương đức rộng lâu nền bình «.

Một số bài thơ có sử dụng