Có 1 kết quả:

lương bào

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu bếp giỏi.