Có 1 kết quả:

lương cung

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây cung tốt, bắn mạnh và dễ trúng.

Một số bài thơ có sử dụng