Có 1 kết quả:

lương tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái lòng tốt sẵn có mà trời phú cho mỗi người » Biết đâu đạo tặc chẳng là lương tâm « ( Nhị thập tứ hiếu ).

Một số bài thơ có sử dụng