Có 1 kết quả:

lương thì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoảng thời gian tốt đẹp. Chỉ tuổi trẻ, tuổi xuân sắc. Bản Chinh phụ ngâm khúc có câu: » Gió xuân ngày một vắng tin, khá thương lỡ hết một phen lương thì. « Là buổi tốt, dịp tốt. Sách Bắc Tề 北齊 có câu: » Lương thì mĩ cảnh vị thường hư phí 良時美景未常虚費 Buổi tốt cảnh đẹp không hề bỏ qua «.

Một số bài thơ có sử dụng