Có 1 kết quả:

lương cơ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cơ hội tốt. ◎Như: “lương cơ bất khả thất” 良機不可失.