Có 1 kết quả:

lương dân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người chăm chỉ làm ăn, không có những hành động phương hại đến trật tự an ninh chung.

Một số bài thơ có sử dụng