Có 1 kết quả:

lương tri

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự hiểu biết tốt lành sẵn có trong mỗi người, do trời phú cho, không học mà biết.

Một số bài thơ có sử dụng