Có 1 kết quả:

lương duyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối ràng buộc tốt lành đã được định sẵn từ trước giữa người này với người khác. Chỉ duyên vợ chồng. Hoa Tiên có câu: » Đã người mới lại người quen, tiên hoa chép chữ lương duyên đến già «.

Một số bài thơ có sử dụng