Có 1 kết quả:

lương năng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự tài giỏi để làm điều tốt mà trời đã phú cho mỗi người, không cần học tập mà có.

Một số bài thơ có sử dụng