Có 1 kết quả:

lương y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thầy thuốc giỏi, chữa bệnh hay.

Một số bài thơ có sử dụng