Có 1 kết quả:

lương vũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trận mưa tốt, đúng lúc.