Có 1 kết quả:

gian tân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cực khổ đắng cay.

Một số bài thơ có sử dụng