Có 1 kết quả:

sắc trần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, một trong Lục trần, chỉ sự dơ bẩn về hình dạng màu mè, cản trở việc tu đạo.

Một số bài thơ có sử dụng