Có 1 kết quả:

sắc giới

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chỉ sự răn cấm tăng sĩ gần đàn bà con gái.