Có 1 kết quả:

sắc trí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự khoe khoang tài trí lộ ra vẻ mặt.