Có 1 kết quả:

sắc phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo có màu, nhiều màu — Nay còn hiểu là quần áo riêng của một đoàn thể, mà kiểu và màu thống nhất. Như Đồng phục.

Một số bài thơ có sử dụng