Có 1 kết quả:

sắc dục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng ham mê vẻ đẹp đàn bà — Lòng ham mê việc ăn nằm trai gái.

Một số bài thơ có sử dụng