Có 1 kết quả:

sắc pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà phật, chỉ mọi thứ có hình dạng màu mè hiện ra làm trở ngại việc tu đạo.