Có 1 kết quả:

sắc trạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Có màu và bóng loáng.

Một số bài thơ có sử dụng