Có 1 kết quả:

sắc giới

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, một trong Tam giới.

Một số bài thơ có sử dụng