Có 1 kết quả:

sắc tiếu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cười bằng nét mặt, tức nét mặt vui vẻ.