Có 1 kết quả:

sắc tố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất có màu.