Có 1 kết quả:

sắc sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều loại, nhiều thứ la liệt, đầy dẫy.

Một số bài thơ có sử dụng