Có 1 kết quả:

sắc hoang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Buông thả theo vẻ đẹp đàn bà và những thói dâm ô.

Một số bài thơ có sử dụng