Có 1 kết quả:

sắc nghệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ vẻ đẹp của mặt và tài năng. Cũng như: Sắc tài.