Có 1 kết quả:

sắc giác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự nhận biết về màu và ánh sáng.