Có 1 kết quả:

sắc mê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Say đắm vẻ đẹp đàn bà và thói dâm ô.

Một số bài thơ có sử dụng