Có 1 kết quả:

sắc nan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự khó khăn ở vẻ mặt, nét mặt, trong việc cư xử với cha mẹ.

Một số bài thơ có sử dụng