Có 1 kết quả:

diễm lệ

1/1

diễm lệ

phồn thể

Từ điển phổ thông

diễm lệ, đẹp sặc sỡ

Một số bài thơ có sử dụng