Có 1 kết quả:

mang quả

1/1

mang quả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quả xoài

Từ điển trích dẫn

1. “Mang quả” 芒果 trái xoài.