Có 1 kết quả:

chi phần huệ thán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây chi và cây huệ cùng loại, chỉ cây chi bị cháy thì cây huệ than thở. Chỉ tình đồng loại. Cũng tương tự như Thỏ tử hồ bi.