Có 1 kết quả:

lô vi

1/1

lô vi

giản thể

Từ điển phổ thông

lau, sậy