Có 1 kết quả:

ba li

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái hàng rào bằng cây.