Có 1 kết quả:

hoa tì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đày tớ gái. Như Hoa nô 花奴.