Có 1 kết quả:

hoa tiên

1/1

hoa tiên

giản thể

Từ điển phổ thông

một thứ giấy khổ nhỏ, đẹp dùng để viết thư từ