Có 1 kết quả:

hoa tiên

1/1

hoa tiên

phồn thể

Từ điển phổ thông

một thứ giấy khổ nhỏ, đẹp dùng để viết thư từ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại giấy quỳ có vân.

Một số bài thơ có sử dụng