Có 1 kết quả:

hoa tiên truyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một truyện Nôm của Nguyễn Huy Tự, danh sĩ đời Lê, còn có tên là Đệ bát Tài tử Hoa Tiên diễn âm, vì truyện này phỏng theo một cuốn tiểu thuyết của Trung Hoa là Đệ bát tài tử Hoa Tiên kí. Xem tiểu truyện tác giả ở vần Tự.