Có 1 kết quả:

hoa bao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đài hoa, mấy cái lá nhỏ ở dưới cánh hoa.