Có 1 kết quả:

hoa ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói khéo, nhưng không thực tế.