Có 1 kết quả:

hoa biện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cánh hoa.