Có 1 kết quả:

phương trưởng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thơm tho lớn mạnh. Nói về cây cỏ — Chỉ sự lớn lên, nói về người. Có nghĩa như Trưởng thành. Đoạn trường tân thanh có câu: » Hai em phương trưởng hòa hai, nọ chàng Kim đó là người ngày xưa «.