Có 1 kết quả:

sô lương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cỏ cho ngựa và đồ ăn cho binh lính. Chỉ chung lương thực dùng trong quân đội.