Có 1 kết quả:

sô vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dạ dày của loài thú vật nhai lại.