Có 1 kết quả:

sô ngôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời nói quê mùa vụng về.