Có 1 kết quả:

sô nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lời bàn bạc quê mùa kém cỏi.