Có 1 kết quả:

nhiễm

1/1

nhiễm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cỏ tốt um

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) “Nhiễm nhiễm” 苒苒 tươi tốt, xanh um (hoa cỏ).
2. (Phó) “Nhiễm nhiễm” 苒苒 mềm mại, nhẹ nhàng. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Kiều tiền hà sở hữu, Nhiễm nhiễm tân sanh trúc” 橋前何所有, 苒苒新生竹 (Đề tiểu kiều tiền tân trúc chiêu khách 題小橋前新竹招客) Trước cầu có những gì, Mềm mại tre mới mọc.
3. (Phó) “Nhiễm nhiễm” 苒苒 từ từ, dần dần.
4. (Phó) “Nhiễm nhẫm” 苒荏 thấm thoát. § Cũng viết là “nhẫm nhiễm” 荏苒.

Từ điển Thiều Chửu

① Cỏ tốt um.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) (Hoa cỏ) tốt tươi, xanh um.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẻ tươi tốt của cây cỏ.