Có 1 kết quả:

hà cầu

1/1

hà cầu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

yêu cầu khắt khe, đòi hỏi quá đáng