Có 1 kết quả:

hà tế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khắc khe, để ý từng chút một, nhỏ nhặt.