Có 1 kết quả:

bao tư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bao, cái vỏ hộp, cái vỏ ngoài.